โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

 หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

320707911_6085030471548227_2681047191284479420_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

1057120387-20160510-120310

นางอนัญญา อุโมงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปงสนุก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2484 โดยอาศัยศาลาวัดส้มเกลี้ยงเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เดิมโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่พริก 2” โดยมีนายอ้าย สุยะตาล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนางบัวคำ นิคมสาร เป็นครูสายผู้สอนคนแรกและต่อมาปี 2496 ราษฎรหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลแม่พริกพร้อมคณะครู ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สินเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ ราคา 300 บาท เพื่อที่จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง และย้ายโรงเรียนจากวัดส้มเกลี้ยงมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 มีพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่่งใช้เป็นที่ตั้งของอาคารถาวร 1 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง มีถังน้ำแบบ ฝ/พิเศษ 1 ชุด ส้วม 5 ที่นั่ง 1 หลัง กีฬา เป็นที่ตั้ง และประสานงานองค์กรพัฒนาชีวิตเพื่อประชาชน (บ.ว.ร.ส.) ชุมชนเข้มแข็ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนายบุญมี ทาติ๊บ เป็นที่ปรึกษา ดร.สมัย กัณหา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.บุญยืน ทูปแป้น เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุทน โปทามูล เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สายผู้สอน 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 24 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พันธกิจ

1. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การบริหารจัดการโดยใช่โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

5. การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6. ชุมชนแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น